) 99mTc-Tetrofosmin scintigraphy in Kaposi Sarcoma