Presunzione di paternità biologica, filiazione legittima e contestazione di paternità