H-1 AND C-13 NMR-STUDIES OF (PHENYLETHYNYL) (TRIPHENYLPHOSPHINE) GOLD (I)