Preliminary anti-coxsackie activity of novel 1-[4-(5,6-dimethyl(h)1h(2h)-benzotriazol-1(2)-yl)phenyl]-3-alkyl(aryl)ureas