Preliminary communication: matrix metalloproteinases in Kaposi's sarcoma