v.) A. A. Themos, N. Papazarkadas (edd.), Attika Epigraphika. Meletes pros timen tou Christian Habicht, Athenai 2009 pp. 248