Analysis of tyrosine kinase receptors expression in endometrial stromal sarcoma.