Vestibulo-ocular reflex during phenytoin treatment