El context material de Son Olivaret en comparació amb l’àmbit sard