Anelosan es ton pros Samios polemon. A New Fragment of the Samian War Expenses