Evidenziazione immunoistochimica di Mycobacterium bovis in tessuti di animali infetti (Immunohistochemical demonstration of Mycobacterium bovis in tissues of infected animals).